Atvērt galveno saturu
.

Privātuma politika


Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - iLearn pakalpojumu klientam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - iLearn pakalpojumu klientam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

 

Pārzinis un tā kontaktinformācija

 

1.Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA iLearn (turpmāk - iLearn), vienotās reģistrācijas Nr. 42103109986, juridiskā adrese: Rīgā, Brīvības iela 140, LV- 1012

2.iLearn kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@ilearn.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties iLeran faktiskajā adresē (struktūrvienība): Rīgā, Brīvības iela 137, LV- 1012 , var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 24. punktu.

Dokumenta piemērošanas mērķis

3.Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas norādītas šeit.

4. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

·       fiziskajām personām - klientiem, abonentiem un citiem iLearn pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (abonentam, klientam, lietotājam) saņem vai nodod iLearn jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

·       iLearn biroju un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

·       iLearn uzturēto mājaslapu un mobilo lietotņu apmeklētājiem, un zvana veicējiem uz iLearn atbalsta centra tālruņiem (turpmāk - Klienti).

5. iLearn rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

6. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (iLearn mājaslapā, mobilajās lietotnēs, personalizētā pašapkalpošanas portālā ( turpmāk tekstā klienta konts), papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

7. Veicot specifiskus datu apstrādes veidus (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.) savas saimnieciskās darbības nolūkiem, videi, var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus iLearn.

Personas datu apstrādes nolūki savai saimnieciskās darbības nodrošināšanai

8.iLearn apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

Pakalpojumu sniegšanai:

·       klienta identificēšanai;

·       līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;

·       pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);

·       pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;

·       preču un pakalpojumu uzlabošanai un pakalpojumu attīstībai;

·       pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklamēšanai (mārketings) un izplatīšanai;

·       klientu apkalpošanai;

·       iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

·       klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības jautājumu analītikai;

·       norēķinu administrēšanai;

·       kredītspējas novērtēšanai;

·       parādu atgūšanai un piedziņai;

·       mājaslapu un mobilo lietotņu uzturēšanai, darbības uzlabošanai.

 

9.Biznesa plānošanai un analītikai:

·       statistikai un biznesa analītikai;

·       plānošanai un uzskaitei;

·       efektivitātes mērīšanai;

·       datu kvalitātes nodrošināšanai;

·       tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;

·       atskaišu sagatavošanai;

·       klientu aptauju veikšanai riska vadības aktivitāšu ietvaros.

 

 

Informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai.

Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus iLearn.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

10.iLearn apstrādā Klienta personas datus, nodrošinot sekojošu tiesisko mērķu izpildi:

·       līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

·       normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu iLearn saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

·       saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;

·       leģitīmās interesēs - lai realizētu no iLearn un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas iLearn leģitīmās intereses;

·       datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai - lai nodrošinātu iLearn nodarbināto personu, Klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.

11.iLearn leģitīmās intereses ir:

·       veikt savu saimniecisko darbību saskaņā ar komerclikumu;

·       sniegt elektroniskās mācību vides (turpmāk tekstā e-mācību vide) pakalpojumus;

·       pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

·       pārbaudīt Klienta pārstāvja identitāti ( skolēna vecāks, aizbildnis u.c.)

·       nodrošināt līguma saistību izpildi;

·       novērst nepamatotus finansiālus riskus savai saimnieciskai darbībai (t.sk., veikt, nepieciešamības gadījumā, kredītriska novērtējumu pirms pakalpojumu veikšanas un līguma izpildes laikā);

·       saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti rakstveidā vai mutiski, zvanot uz atbalsta telefonu, mājaslapās un klienta kontā;

·       veikt sarunas ar Klientu ierakstu par pakalpojumu darbības nodrošināšanu, uzturēšanu, norēķiniem, lai veiktu klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli;

·       veikt sarunas ar Klientu ierakstu, lai organizētu pakalpojuma līgumsaistību izpildi;

·       veikt sarunas ar Klientu ierakstu, kuras laikā tiek noslēgts mutisks līgums, līguma noslēgšanas fakta pierādīšanai;

·       analizēt iLearn mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

·       administrēt Klienta kontu iLearn mājaslapās, interneta vietnēs un mobilajos lietojumos;

·       veikt darbības Klientu komunikācijas uzlabošanai un noturēšanai;

·       analizēt klientu datu bāzi pakalpojumu uzlabošanas nodrošināšanai;

·       izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;

·       reklamēt pakalpojumus (mārketings);

·       nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;

·       nodrošināt e-mācību vides uzturēšanu un attīstību;

·       uzturēt un attīstīt e-mācību vidi;

·       uzraudzīt e-mācību vides darbību, lai konstatētu tehniskas problēmas, kā arī prettiesiskas darbības un tās novērstu;

·       novērst krāpniecisku rīcību

·       nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti, un analītiku;

·       nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības  administrēšanas procesus;

·       pakalpojumu sniegšanas kvalitāti;

·       nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

·       administrēt  veiktos un neveiktos maksājumus;

·       vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

·       informēt sabiedrību par savu saimniecisko darbību.

 

Personas datu apstrāde

 

12. iLearn apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un iLearn saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

13.  iLearn attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām iLearn darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

14.Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp iLearn un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu vai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

15.Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai iLearn var pilnvarot iLearn savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, īpašu pakalpojumu darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, iLearn sadarbības partneri apstrādā iLearn rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie iLearn sadarbības partneri ir uzskatāmi par iLearn datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem un glabātājiem) un iLearn ir tiesības nodot iLearn sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

16. iLearn sadarbības partneri un iLearn (personas datu apstrādātāja un glabātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar iLearn prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei iLearn uzdevumā.

 

Personas datu saņēmēju kategorijas

 

17.iLearn neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un, līguma darbības laikā, iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem iLearn e-mācību vides vai citiem pakalpojumiem, izņemot:

·       ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu, piemēram, eksaminācijas pakalpojuma ietvaros iLearn veic datu apmaiņu ar eksaminācijas tīkla operatoru, par ko Klients tiek informēts attiecīgā pakalpojuma līgumā vai lietošanas noteikumos);

·       saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

·       ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

·       ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos iLearn leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs iLearn leģitīmās intereses.

 

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

 

18.Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, iLearn personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

19.Šādos gadījumos iLearn nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

 

 

 

Personas datu glabāšanas ilgums

 

20.iLearn glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

·       tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums (tajā skaitā, sarunu, kurās tiek noslēgts mutisks līgums / izdarīts pakalpojuma pieteikums, ierakstus);

·       dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;

·       kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iLearn vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

·       kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, uzņēmumam izrakstītie rēķini jāglabā 5 (piecus) gadus, u.c.);

·       kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

·       Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek uzglabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

·       Klients nav veicis, savā klienta kontā,  nekādas darbības viena gada laikā, Klienta dati tiek dzēsti.

·       Klients nav precīzi reģistrējis savu informāciju vai tā neatbilst saskaņā ar Klienta norādīto informāciju ( piemēram Klients ir nepilngadīgs), Klienta dati tiek dzēsti nedēļas laikā.

 

21.Sarunas ar Klientu ieraksts par pakalpojumu darbības nodrošināšanu, uzturēšanu, norēķiniem, pamatojoties uz iLearn leģitīmajām interesēm, tiek glabāts 3 (trīs) mēnešus pēc sarunas ierakstīšanas datuma, un pēc tam tiek dzēsts.

 

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

 

22.Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Lielākā daļa Klienta informācijas jau ir ievietota Klienta kontā iLearn interneta vietnēs un lietotnēs, kuras Klients lieto iLearn pakalpojumu saņemšanai un kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizumu un nepieciešamības gadījumā tos pārvaldīt, tajā skaitā, mainīt.

23.Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt iLearn piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt iLearn veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz iLearn leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no iLearn pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

24.Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

·       rakstveida formā klātienē iLearn faktiskajā adresē (struktūrvienībā), uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

·       elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

·       autorizējoties Klienta kontā portālā iLearn.

·       saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, iLearn pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

·       iLearn atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai Klienta kontā portālā iLearn, vai ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

·       iLearn nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic nepieciešamās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

 

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 

25.Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot autorizējoties Klienta kontā iLearn, iLearn pakalpojumu pieteikšanas formās, iLearn pakalpojumu portālos/lietotnēs, iLearn un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), zvanot uz iLearn informācijas atbalsta tālruni.

26.Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir - autorizējoties Klienta kontā iLearn, zvanot uz iLearn informācijas atbalsta tālruni, sūtot e-pastu uz info@ilearn.lv un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

27.Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

28.Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, saskaņā ar citiem tiesiskajiem mērķiem.

 

Komunikācija ar Klientu

 

29.iLearn veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, Klienta kontu iLearn kā arī izmantojot lietotnes paziņojumus (notifikācijas)).

30.Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi iLearn veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu piegādes vai bojājumu novēršanas laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, sakaru pārtraukumiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

 

Komerciāli paziņojumi

 

31.Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par iLearn un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) iLearn veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

32.Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem (mārketings), iLearn var veikt arī izmantojot automātiskas zvanīšanas iekārtas.

33.Klients piekrišanu iLearn un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot autorizējoties Klienta kontā iLearn, iLearn pakalpojumu pieteikšanas formās, iLearn pakalpojumu portālos/lietotnēs, iLearn un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).

34.Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

·       izdarot attiecīgu atzīmi savā Klienta kontā iLearn;

·       nosūtot e-pastu uz adresi info@ilearn.lv;

·       nomainot uz ierīcēm paziņojumu (notifikāciju) saņemšanas iestatījumus;

·       izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

35.iLearn pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz septiņām diennaktīm.

36.Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka iLearn var ar viņu sazināties sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu, izmantojot Klienta atstāto kontaktinformāciju.

 

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

 

37.iLearn mājas lapas var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi pieejami šeit.

38.iLearn mājas lapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko iLearn atbildību nenes.

 

Citi noteikumi

 

39.iLearn ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju viņa Klienta kontā iLearn, kā arī - ievietojot iLearn mājas lapā.

40.iLearn Klienta veidoto eksaminācijas video ir tiesības paturēt 14 dienas no eksaminācijas brīža, vienlaikus nosakot 14 dienu eksāmena apstrīdēšanas termiņu, ja nav noteikts citādi par ko tiks paziņots Klientam.

41.Šī Privātuma politikas redakcija stājas spēkā 2020. gada 17. augustā un aizstāj iepriekš apstiprināto privātuma politikas redakciju.